نویسنده = جمشیدی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. دلیل عقل در دیدگاه شیخ انصاری

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 327-345

سید محمد موسی مطلبی؛ حسن جمشیدی