نویسنده = یزدانیان، علیرضا
تعداد مقالات: 2
2. ویژگی های معلق علیه در فقه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

علیرضا یزدانیان