نویسنده = باقری، احمد
تعداد مقالات: 2
1. عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-126

خدیجه صادقی موحد؛ احمد باقری؛ سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور


2. پدیدارشناسی بیمار در فقه اسلامی و معناشناسی سکوت قانون در حجر بیمار

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

احمد باقری؛ شکیبا امیر خانی