نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
تخلّص از ربای معاوضی از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 382-361

10.22059/jjfil.2022.323079.669163

محمدعلی راغبی؛ محمد اسدی؛ محمدجواد حیدری خراسانی