نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مجاز در قرآن، کاوشی در آرای اصولیان

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 85-105

10.22059/jjfil.2020.308161.668991

فرزاد پارسا؛ جمال بادروزه