نویسنده = ������������������ ������ �������� ��������
نقد نظریه تکلیفی بودن حکم تعهدات قراردادی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 130-113

10.22059/jjfil.2021.323731.669167

حامد خوبیاری؛ سید محمد صادق طباطبایی


بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 169-192

10.22059/jjfil.2017.117856.667985

احسان علی اکبری بابوکانی؛ سید محمد صادق طباطبایی؛ احسان آهنگری