نویسنده = ������������������ ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 169-192

10.22059/jjfil.2017.117856.667985

احسان علی اکبری بابوکانی؛ سید محمد صادق طباطبایی؛ احسان آهنگری