نویسنده = ������������ ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مالکیت و مدیریت معادن نفت و گاز در فقه و قوانین ایران

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 495-517

10.22059/jjfil.2018.128032.668040

سید علی محمد یثربی؛ حبیب سبزواری