نویسنده = ���������� ������ ��������������
بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا

دوره 47، شماره 2، دی 1393، صفحه 215-229

10.22059/jjfil.2014.53402

سید محمدرضا امام؛ حسین داورزنی؛ سیدمحمد رضوی


بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 95-117

10.22059/jjfil.2014.52434

زهره حاجیان فروشانی؛ علی مظهر قراملکی؛ سید محمدرضا امام