نویسنده = ������������ ���������������� ��������
نسبت سنجی قاعده ی نفی حرج و ادله‌ی محرمات

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 280-261

10.22059/jjfil.2021.314488.669060

زهره حاجیان فروشانی؛ محمدرضا حمیدی


بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 95-117

10.22059/jjfil.2014.52434

زهره حاجیان فروشانی؛ علی مظهر قراملکی؛ سید محمدرضا امام