نویسنده = ������ ���������������� ��������������
اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 183-201

10.22059/jjfil.2018.228254.668296

محمدعلی محب الرحمان؛ محمد مهدی محب الرحمان