نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

ابوالحسن شاکری؛ اسفندیار مرادی کندلاتی