نویسنده = ������������ ������ ��������
دیدگاهی نو درباره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی

دوره 43، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 119-144

سید محسن فتاحی؛ عابدین مومنی؛ سید محمد امام