نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 215-229

10.22059/jjfil.2014.53402

سید محمدرضا امام؛ حسین داورزنی؛ سیدمحمد رضوی


2. سپرده‌های بانکی با سود معین بر مبنای بیع دین

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 79-99

حسین داورزنی؛ سیدمحمد رضوی؛ سعید ابراهیمی