نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

حیدر باقری اصل؛ سیدمحمدتقی علوی؛ سعیده باقری اصل